Formarea poporului Roman 


Etnogeneza romanilor reprezinta un eveniment istoric fundamental in istoria noastra nationala , intrucat arata cum s-a format purtatorul si creatorul civilizatiei noastre . Ea a fost un proces complex , indelungat la care au contribuit : statalitatea dacica si cresterea puterii acesteia , cucerirea Daciei de catre romani , colonizarea , romanizarea dacilor , continuitatea populatiei daco-romane in conditiile convietuirii cu populatiile migratoare , raspandirea crestinismului , ducand in final la crearea unei etnii distincte in spatiul central-sud-est european .

Neamul nostru s-a format pe un teritoriu vast , care se intindea la nordul si la sudul Dunarii , ingloband fostele provincii romane Dacia si Moesia . Cuceritorii romani s-au suprapus peste o serie de populatii tracice , inrudite intre ele dacii , getii si moesii .
Campaniile romane la nordul Dunarii , indreptate impotriva puterii dacilor , au durat vreme indelungata . In timpul lui Traian au avut loc razboaiele in urma carora Dacia a fost cucerita iar regele Decebal s-a sinucis pentru a nu cadea in captivitate . Dupa cucerirea acestui spatiu rasaritean , romanii au colonizat aici populatii de limba romanica . Dacii impartaseau obiceiuri si credinte religioase pagane peste care s-au revarsat mentalitatile civilizate ale cuceritorilor latini .
In anii 271-274 armatele romane parasesc spatiul provinciei Dacia pe care nu o mai puteau apara in fata atacurilor populatiilor migratoare . In tmpul marilor migratii ale popoarelor germanice , slave , turcice si fino-ungrice , vorbitorilor de limba latina din acest spatiu li se vor adauga populatii de limba germenica (sec. III) si mai ales neamurile slave (sec. VI-VII) . Amestecul dacilor , al romanilor si al noilor veniti s-a petrecut la nordul si la sudul Dunarii , in decursul mai multor secole .
Anul 602 , cand slavii au navalit in imperiul roman de rasarit , stabilindu-se acolo a marcat o data importanta in evolutia romanitatii rasaritene . Stabilirea triburilor slave si apoi a bulgarilor la sudul Dunarii a separat latinitate din peninsula Balcanica de cea nord-dunareana . In sudul Dunarii , o mare parte din romanice a fost asimilata de slavi . Exceptie au facut grupurile alcatuite din pastori si familiile lor , stabilite in zonele montane (Mtti-Balcani) care au primit din partea slavilor numele de vlahi .
Traversarea Dunarii de catre majoritatea slavilor a condus insa la imputinarea lor in nordul fluviului astfel incat, pe teritoriul fostei provincii Dacia , amestecul dintre vorbitorii de limba latina si migratori a inclinat balanta etnica in favoarea romanicilor .
In ajutorul istoricilor vine si stiinta limbii lingvistica . Cercetarile lingvistice au reliefat caracterul latin al limbii roamane , dat de lexic si structura gramaticala . Limba romana se aseamana cu celelalte limbi romanice , dar are si particularitati ce demonstreaza formarea sa in spatiul carpato-danubiano-pontic si nu in peninsula Balcanica cum afirma Robert Roessler in cartea sa ,,Studii romanesti…” publicata la Leipzig in anul 1871 . Aceasta publicatie era scrisa pe baza teoriei imigrationiste . Aceasta a aparut in urma miscarii de emancipare a romanilor din Transilvania(in secolul VIII)  condusa de Inochentie Micu Klein si urmata apoi in 1791 de un memoriu (Supplex Libellus Valachorum) inaintat cutii vieneze . Ca urmare imparatul austriac a incurajat istoricii sa fabrice contra argumente la dovezile de continuitate a romanilor in Transilvania .
In lucrarea sa Robert Roessler afirma ca dacii au fost omorati in masa dupa 106 . Este evident ca acest lucru nu este adevarat datorita faptului ca romanii aveau nevoie de forta de munca si nu el statea in obicei sa masacreze populatiile din teritoriile nou cucerite . Au mai fost gasite dovezi ale continuitatii dacilor in peste 1000 de localitati iar niste inscriptii din alte provincii romane atesta prezenta soldatilor de origine daca . Din acea perioada dateaza toponimele si hidronimele care au fost transmise romanilor si au ramas pana astazi (Donaris , Maris ,Alutus etc.) Toate acestea dovedesc faptul ca dacii nu au disparut dupa anul 106 ba mai mult si-au continuat existenta in acelasi teritoriu.
Teoria roessliana mai sustinea si faptul ca dupa retragera aurelina dintre anii 271-274 teritoriul nord dunarean ar fi ramas pustiu , lucru ilogic avand in vedere ca in secolul IV un amfiteatru din Sarmizegetusa a fost blocat si transformat in fortareata : la Porolisum si Apullum s-au gasit morminte de inhumatie cu inventar daco-roman ; la Napoca s-au descoperit  doua cuptoare de olarit din secolul IV si pe tot spatiul nord dunarean gasite obiecte paleo-crestine .
Lipsa cuvintelor germanice din limba romana (alta argument roesslerian )se explice prin faptul ca civilizatiile nemurilor de origine germana erau net inferioare celei daco-romane deci populatia autohtona nu a gasit nimic interesant la noi veniti care au plecat dstul de repede . Asemanarea limbii romane cu cea albaneza se datoreza faptului ca stramosii albanezilor au fost ilirii care se inrudeau cu tracii prin urmare este logic sa avem cateva cuvinte comune cu ei , dar este absuda afirmatia conform careia poporul roman s-a format in peninsula Balcanica intre secolele IX-XIII dupa care au imigrat la nord de Dunare .
Crestinarea romanilor in rit ortodox este datorata influentei bizantine iar lipsa de izvoare istorice care sa ateste continuitatea daco-romanilor si apoi a romanilor in ,,mileniul marilor migratii” este evident cauza ruralizarii populatiei cauzata de navalirile barbare .
Toate acestea dovedesc faptul ca la baza formarii poporului roman a stat un proces indelungat si neintrerupt , inceput din perioada existentei regatului Dac , continuat dupa 106 sub influenta romana iar dupa 271 influentat de migratori . Cu toate acestea romanii sunt unici avand un caracter etnic total diferit de celelate popoare ce nei nconjoara.

Ethnogenesis Romania is a key historical event in national history, as showing how to form the bearer and creator of Romanian civilization. It was a complex, long contributed by: statehood Dacian and increase its power, Dacia was conquered by the Romans, colonization, Romanization, merging with the Romanians Dacians, the Daco-Roman population continued cohabitation in terms of migrants, spread of Christianity, and in turn create a separate ethnic group in the Central-South-Eastern Europe.
Romanian nation formed on a large territory which lies north and south of the Danube, incorporating the former Roman province of Dacia and Moesia. Roman conquerors were superimposed on a number of Thracian population, kinship between them Dacians, Getae and Moesias.
Roman campaigns north of the Danube, against the power of the Dacians, lasted a long time. During Trajan’s wars have been following them Dacia was conquered and the king of the Dacians Decebal committed suicide in order not to fall into captivity. After conquering the eastern area, the Romans settled here populations of Romance Language. Dacia share customs and pagan religious beliefs that have poured over the civilized mentalities of Latin conquerors.
Between 271-274 Roman armies leave the province of Dacia which they could not defend against attacks on migrants. In tmpul great migrations of peoples Germanic, Slavic, Turkic and Finno-Ungra, speakers of Latin in this space are to be added population of germ language (sec. III) and especially the Slavic nations (sec. VI-VII). The mixture Dacians, the Romans and the newcomers occurred north and south of the Danube, during several centuries.
602, when the Slavs came rushing in the Eastern Roman Empire, settled there for an important date in the evolution of the Eastern Roman. Setting the Bulgarian Slavic tribes and then separated the south Delta Latin Balkan Peninsula north of the Danube. In the south Delta, a large part of Romania was assimilated by the Slavs. Exception made groups consisting of pastors and their families, set in mountain areas (Mtti-Balkans) who received the Slavic name of Vlachs.
Crossing the Danube by the majority Slavs but led to their diminution in the north of the river so that, within the former province of Dacia, a mixture of Latin and speaking migrants to tip the balance in favor of ethnic romanicilor.
Historians and scientists come to the aid of language linguistics. Linguistic research has highlighted the Latin language character roamane, given the vocabulary and grammatical structure. Romanian language resembles other Romance languages, but also has features that demonstrate its formation in the Carpathian-Danubian-Pontic and not on the Balkan Peninsula as Robert Roessler said in his book, Romanian Studies … “published in Leipzig in 1871. This publication was written under the immigration theory. This aroused after the emancipation movement of Romanians in Transylvania (in the eighth century) led by Innocent Micu Klein and then in 1791 followed by a statement (Supplex Libellus Valachorum) before Viennese boxes. Following the Austrian emperor encouraged historians to fabricate evidence against arguments from the continuity of the Romanians in Transylvania.
In his Robert Roessler said that Dacians were killed in mass by 106. It is obvious that this is not true because the Romans needed workforce and not him sitting in his usual massacre of the territories newly conquered populations. They also found evidence of continuity Dacians over 1,000 localities and some other provinces of the Roman inscriptions testify to this if the soldiers home. From that period dates hidronimele Toponyms and which were submitted Romans and remained until today (Donaris, Maris, Alutus etc..) All this proves that the Dacians were resolved after more than 106 BA and continued existence in the same territory.
Theory and roessliana also claims that after the withdrawal aurelina territory north of the Danube 271-274 years would be left desolate, so illogical considering that in the fourth century in an amphitheater Sarmizegetusa was blocked and turned into a fortress: the Porolisum and Apullum s they found tombs of inhumation with inventory Dacian, in Napoca have discovered two pottery kilns from the fourth century and the whole area north of the Danube found the Paleo-Christian.
Lack of Germanic words in Romanian (another argument roesslerian) is the fact that civilizations immortality of German origin were significantly lower than the local population so Dacian found nothing interesting new people who left dstul soon. The resemblance with the Romanian language is Albanian datoreza fact that Albanians were Illyrians ancestors are related to the Thracians is therefore logical to have some common words with them, but absuda assertion that the Roman people formed the Balkan Peninsula between IX-XIII centuries then emigrated to the north of the Danube.
Christianization in the Roman Rite Orthodox and Byzantine influence is due to the lack of historical sources that prove the continuity of the Daco-Romans and then the Romans in ‘millennium great migration “is obviously due ruralizarii population caused by the barbarian invasions.
All this proves that the basis for training the Romanian people stayed long and continuous process, beginning from the period of existence of the Dacian kingdom, under the influence continued after 106 and after 271 influenced by Romanian migrants.

Istoria Romanilor

Reclame

0 Responses to “Formarea poporului Roman”  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
SECRET SPACE 2 ‘si alte Video documentare cu subtitle limba Romana. Vizionare placuta!

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: